ประจำเดือนธันวาคม 2559

Bangpahan วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายทศพล เผื่อนอุดม นายอ ำเภอบางปะหัน พร้อมด้วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางปะหัน และ
นายวัฒนา มโนรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ รักษาราชการแทนเกษตร
อ ำเภอ บางปะหัน ่ร่วมประชุมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ไร่ละ 1,000.- บาท ณ ห้องประชุมผู้จัดการ

รายละเอียด
  เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมการด ำเนินงานนาแปลงใหญ่
ปีงบประมาณ 2559 ณ ศพก.ต าบลหันสัง อ าเภอบางปะหัน
รายละเอียด
  Bangpahan วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา โดยมี นายวัฒนา มโนรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอ าเภอบางปะหัน เข้าร่วม ประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
  เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมการด าเนินงานนาแปลงใหญ่
ปีงบประมาณ 2559 ณ ศพก.ต าบลหันสัง อ าเภอบางปะหัน
รายละเอียด
  เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาตรวจเข้าเยี่ยมการก่อสร้าง
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลหันสัง
รายละเอียด
  ร่วมพิธีวางพานพุ่มและบ าเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลถวาย
เนื่องในวันฉลองขึ้นครองราชย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
รายละเอียด
  ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ สถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์
ค่ายโพธิ์สามต้น อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 Bangpahan วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. นายทศพล เผื่อนอุดม นายอ าเภอบางปะหัน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการส านักงานเกษตรอ าเภอฯ ร่วมงานอ าเภอ ยิ้ม.....เคลื่อนที่ ณ วัดเสาธงเก่า หมู่ที่ 2 อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
  Bangpahan วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรียอยุธยา ออก ตรวจเยี่ยม และมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ณ หอประชุมอ าเภอบางปะหัน โดยมีนายทศพล เผื่อนอุดม นายอ าเภอบางปะหัน นายวัฒนา มโนรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอ าเภอ บางปะหัน และ หัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ
รายละเอียด
  Bangpahan วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นายธีรศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน
ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและรับเงินเงินหนุนโครงการศาลาเรียนรู้ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวัฒนา มโนรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ช านาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอ าเภอบางปะหัน และ นางดารารัตน์ นิลกร ประธานศูนย์ฯ เข้าร่วมฯ
รายละเอียด
ประจำเดือนมกราคม 2560 Bangpahan วันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. นายทศพล เผื่อนอุดม นายอ าเภอ
บางปะหัน เป็นประธานในประชุมประจ าเดือนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยมีนายวัฒนา มโนรัตน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอบางปะหัน พร้อมด้วยหัวหน้า
ส่วนราชการในอ าเภอบางปะหัน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอ าเภอบางปะหัน
รายละเอียด
  Bangpahan วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ นรพัลลภ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นางสาววราวรรณ ส ารวล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้า
ร่วมประชุมแผนพัฒนาการเกษตรของส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมส านักงาน
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด
  Bangpahan วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ พร้อมด้วย นางสาวขวัญชนก ธงทอง นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการจัดเวทีขับเคลื่อนการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนส าหรับเจ้าหน้าที่
ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
  Bangpahan วันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายฐิติวัชร์ ภูวศิริพัฒนวรา
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายวัฒนา มโนรัตน์ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรช านาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอบางปะหัน และพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมเป็นเกียรติในการส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ จ านวน
14 ราย ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
  Bangpahan วันที่ 11 มกราคม 2560 นายวัฒนา มโนรัตน์ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรช านาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอบางปะหัน พร้อมด้วยนางดารารัตน์ นิลกรณ์
ประธานคณะกรรมการบริหารนาแปลงใหญ่ อ าเภอบางปะหัน เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระหว่าวันที่ 11 – 13 มกราคม 2560
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุร
รายละเอียด
  Bangpahan วันที่ 12 มกราคม 2560 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และมอบนโยบายการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และเยี่ยมชมนิทรรศการ “ตลาดนัดผลส าเร็จงานแปลงใหญ่” โดยมี
นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวัฒนา มโนรัตน์ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรช านาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอบางปะหัน พร้อมด้วยนางดารารัตน์ นิลกรณ์
ประธานคณะกรรมการบริหารนาแปลงใหญ่ อ าเภอบางปะหัน เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
จังหวัดชลบุรี
รายละเอียด
  Bangpahan วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายวัฒนา มโนรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ช านาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอบางปะหัน เกษตรอ าเภอมหาราช เกษตรอ าเภอบ้านแพรก
เกษตรอ าเภอพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (DW) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลหันสัง อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
  Bangpahan วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน
เกษตรอ าเภอบางปะหัน เข้าร่วมการออกหน่วยบริการอ าเภอ.....ยิ้มเคลื่อนที่ โดยมีส่วนราชการในอ าเภอ
บางปะหันเข้าร่วมด้วย ณ วัดผึ่งแดด หมู่ที่ 4 ต าบลทับน้ า อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 Bangpahan วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา มโนรัตน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอบางปะหัน เข้าร่วม
การประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอบางปะหัน ครั้งที่ 2/2560 ณ หอประชุมอ าเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
  Bangpahan วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. นายวัฒนา มโนรัตน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอบางปะหัน พร้อมด้วยหัวหน้า
ส่วนราชการในอ าเภอบางปะหัน เข้าร่วมสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดตะเคียน อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
  Bangpahan วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 1.00 น. นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ เข้าร่วมประชุมการจัดงานสินค้าเกษตรปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ
ณ ห้องประชุมส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
  Bangpahan วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. นางสาววราวรรณ ส ารวล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2559/60 ต าบลทางกลาง ณ
ศาลาวัดทางกลาง อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
  Bangpahan วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. นายวัฒนา มโนรัตน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอบางปะหัน เข้าร่วมการน าเสนอ
ข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (concept paper) ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
  Bangpahan วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. นางสาววราวรรณ ส ารวล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2559/60 ต าบลบางปะหัน
ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
  Bangpahan วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.30 น. นายวัฒนา มโนรัตน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอบางปะหัน พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานเกษตรอ าเภอบางปะหัน ร่วมประชุม DM ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
  Bangpahan วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา มโนรัตน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอบางปะหัน พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ประจ ำส านักงานเกษตรอ าเภอบางปะหัน ร่วมเปิดงานเกษตรปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน ระหว่างวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าอยุธยา
ซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด