คำขวัญอำเภอบางปะหัน <<<งอบสวยวิจิตร อิฐทนทาน มันเทศหอม งามตระการบ้านทรงไทย เมืองชัยพระเจ้าตาก>>>    
   
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญของอำเภอบางปะหัน
วิสัยทัศน์/สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน
แผนที่อำเภอ
บุคลากร
ข้อมูลตำบล
ข้อมูลพื้นฐานปี 2560
ข้อมูลการเพาะปลูกพืช
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูล ศจช.
โครงการปี 2560
แผนพัฒนาการเกษตรของอำเภอ
แผนพัฒนาตำบล
การจัดการความรู้ (KM)
รายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือน
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอบางปะหัน
แผนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
ข้อมูลแปลงใหญ่
ข้อมูลการผลิตข้าว
คู่มือประชาชนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
คู่มือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
โซนนิ่งอำเภอบางปะหัน
สินค้าโอท็อป
มาตรการที่ 4
มาตรการที่ 1

<<<<<<รายงานระบบ>>>>>
สารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ประกันภัยธรรมชาติข้าว
ทะเบียนสินทรัพย์
gap  online
smart farmer
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ
รับสมัครเกษตรกรผลกระทบภัยแล้ง
มาตราการประหยัดพลังงาน
สำนักงานพัฒนาสินค้าเกษตร
   -  แปลงพยากรณ์/ระบาดศัตรูพืช
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โยนภาพข่าวกรมฯ
ปลูกไม้ผลยืนต้น
ระบบรายงานข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์สารสนเทศบริการประชุาชน
ก.พ.ร คู่มือประชาชน
ความก้าวหน้ามาตรการที่ 4

ข้อมูลการเกษตร

 

 


วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"

 

คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 
 

 


 

 

Bangpahan วันที่ 12 มกราคม 2560 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และมอบนโยบายการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และเยี่ยมชมนิทรรศการ “ตลาดนัดผล
ส าเร็จงานแปลงใหญ่” โดยมี นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวัฒนา มโนรัตน์ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรช านาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอบางปะหัน พร้อมด้วยนางดารารัตน์ นิลกรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารนาแปลงใหญ่ อำเภอบางปะหัน เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

รายละเอียด

Bangpahan วันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายฐิติวัชร์ ภูวศิริพัฒนวรา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายวัฒนา มโนรัตน์ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรช านาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอบางปะหัน และพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในการส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ จ านวน
14 ราย ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 


รายละเอียด

 

 

 

 

 

Bangpahan วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าประจ าส านักงานเกษตรอ าเภอบางปะหัน เข้ารับเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเอกสารทางวิชาการ เพื่อแจกจ่ายเกษตรกรในพื้นและในการ ออกหน่วยให้บริการภายนอกส านักงานเกษตรอ าเภอบางปะหัน ณ ฝ่ายโรงพิมพ์ ส านักพัฒนาการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

 


รายละเอียด

 

 

 

 

 

Bangpahan วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายวัฒนา มโนรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางปะหัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำหนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน เข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติงานการเงิน การคลัง และพัสดุ ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

รายละเอียด

 

 

 

 

 

 

Bangpahan วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา มโนรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางปะหัน เข้าร่วมประชุม Video Confarence คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ (Single command) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

รายละเอียด

 

 

 

 

 

ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

 

โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2559 click

ประชาสัมพันธ์มาตรการการชะลอหรือขยายเวลาชำระหนี้ที่เกษตรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ รายละเอียดเพิ่มเติม
ระชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาล 3 เดือน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (22 มกราคม 2558)
ติดตามข่าวสถานะการณ์ภัยแล้ง และประกาศเตือน (12/03/57) More>>>
ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการเกษตร (9/03/57) More>>>
การระบาดศัตรูพืช(เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) (9/03/57) More>>>
พันธุ์ข้าวที่ควรรู้ (6/02/57) More>>>
วัตถุอันตรายทางการเกษตร (6/02/57) More>>> 
นายวัฒนา มโนรัตน์
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางปะหัน 

ของดีอำเภอบางปะหัน

 

 

 


   
                 
   
 


สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน
ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
โทรศัพท์ 0-35381506
E-Mail : bahgpahan_07@hotmail.com

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 9 สิงหาคม 2559