คำขวัญอำเภอบางปะหัน <<<งอบสวยวิจิตร อิฐทนทาน มันเทศหอม งามตระการบ้านทรงไทย เมืองชัยพระเจ้าตาก>>>    
   
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญของอำเภอบางปะหัน
วิสัยทัศน์/สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน
แผนที่อำเภอ
บุคลากร
ข้อมูลตำบล
ข้อมูลพื้นฐานปี 2560
ข้อมูลการเพาะปลูกพืช
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูล ศจช.
โครงการปี 2560
แผนพัฒนาการเกษตรของอำเภอ
แผนพัฒนาตำบล
การจัดการความรู้ (KM)
รายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือน
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอบางปะหัน
แผนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
ข้อมูลแปลงใหญ่
ข้อมูลการผลิตข้าว
คู่มือประชาชนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
คู่มือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
โซนนิ่งอำเภอบางปะหัน
สินค้าโอท็อป
กรอบ ประเด็นยุทธศาสตร์ (1)
Zoning
 

- แผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร (มันเทศ)
- แผนการจัดการพื้นที่การผลิต
สินค้าเกษตร (กล้วยน้ำว้า)
- แผนการจัดการพื้นที่การผลิต
สินค้าเกษตร (ข้าว)

มาตรการที่ 4
มาตรการที่ 1

<<<<<<รายงานระบบ>>>>>
สารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ประกันภัยธรรมชาติข้าว
ทะเบียนสินทรัพย์
gap  online
smart farmer
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ
รับสมัครเกษตรกรผลกระทบภัยแล้ง
มาตราการประหยัดพลังงาน
สำนักงานพัฒนาสินค้าเกษตร
   -  แปลงพยากรณ์/ระบาดศัตรูพืช
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โยนภาพข่าวกรมฯ
ปลูกไม้ผลยืนต้น
ระบบรายงานข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์สารสนเทศบริการประชุาชน
ก.พ.ร คู่มือประชาชน
ความก้าวหน้ามาตรการที่ 4

ข้อมูลการเกษตร

 

 


วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"

 

คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 
 

 

 


 

 

Bangpahan วันที่ 12 มกราคม 2560 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และมอบนโยบายการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และเยี่ยมชมนิทรรศการ “ตลาดนัดผล
ส าเร็จงานแปลงใหญ่” โดยมี นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวัฒนา มโนรัตน์ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรช านาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอบางปะหัน พร้อมด้วยนางดารารัตน์ นิลกรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารนาแปลงใหญ่ อำเภอบางปะหัน เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

รายละเอียด

Bangpahan วันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายฐิติวัชร์ ภูวศิริพัฒนวรา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายวัฒนา มโนรัตน์ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรช านาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอบางปะหัน และพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในการส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ จ านวน
14 ราย ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 


รายละเอียด

 

 

 

 

 

Bangpahan วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. นางสาวธนภรณ์ อินทร์คง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าประจ าส านักงานเกษตรอ าเภอบางปะหัน เข้ารับเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเอกสารทางวิชาการ เพื่อแจกจ่ายเกษตรกรในพื้นและในการ ออกหน่วยให้บริการภายนอกส านักงานเกษตรอ าเภอบางปะหัน ณ ฝ่ายโรงพิมพ์ ส านักพัฒนาการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

 


รายละเอียด

 

 

 

 

 

Bangpahan วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายวัฒนา มโนรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางปะหัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำหนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน เข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติงานการเงิน การคลัง และพัสดุ ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

รายละเอียด

 

 

 

 

 

 

Bangpahan วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา มโนรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางปะหัน เข้าร่วมประชุม Video Confarence คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ (Single command) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

รายละเอียด

 

 

 

 

 

ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

 

โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2559 click

ประชาสัมพันธ์มาตรการการชะลอหรือขยายเวลาชำระหนี้ที่เกษตรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ รายละเอียดเพิ่มเติม
ระชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาล 3 เดือน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (22 มกราคม 2558)
ติดตามข่าวสถานะการณ์ภัยแล้ง และประกาศเตือน (12/03/57) More>>>
ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการเกษตร (9/03/57) More>>>
การระบาดศัตรูพืช(เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) (9/03/57) More>>>
พันธุ์ข้าวที่ควรรู้ (6/02/57) More>>>
วัตถุอันตรายทางการเกษตร (6/02/57) More>>> 
นายวัฒนา มโนรัตน์
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางปะหัน 

ของดีอำเภอบางปะหัน

 

 

 


   
                 
   
 


สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน
ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
โทรศัพท์ 0-35381506
E-Mail : bahgpahan_07@hotmail.com

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 9 สิงหาคม 2559