นายพรเทพ พิมพ์สุวรรณ
เกษตรอำเภอบางปะหัน
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญของอำเภอบางปะหัน
วิสัยทัศน์สำนักงาน/บทบาทหน้าที่
แผนที่อำเภอ
บุคลากร
ข้อมูลตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการเพาะปลูกพืช
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูล ศจช.
แผนปฏิบัติงานงาน/โครงการฯ ปี 2563
แผนพัฒนาการเกษตรของอำเภอปี 2563
แผนพัฒนาตำบล
การจัดการความรู้ KM
การผลิตพืชรายเดือน
ศบกต.
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แผนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ข้อมูลแปลงใหญ่
ข้อมูลการผลิตข้าว
คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
คู่มือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
Zoning
สินค้า OTOP
กรอบประเด็นยุทธศาสตร์
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 4
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอบางปะหัน
 
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
 
ข้อมูลศูนย์ ศพก.หลัก
 
ข้อมูลศูนย์ ศพก.เครือข่าย
 
แผนการเปิดบริการคลีนิคพืช (Plant Clinic)
 
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกการเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ทฤษฎีใหม่
 
แผนที่สำนักงานฯ (Google Map)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2562  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพศจิกายน 2562  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2562  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม 2563  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม 2563  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2563  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2563  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน 2563  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2563  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2563  
ตัวชี้วัดเกษตรอำเภอ รอบที่ 2 ปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2563  
ตัวชี้วัดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รอบที่ 2 ปี 2563      
ตัวชี้วัดเจ้าพนักงานธุรการ(ข้าราชการ) รอบที่ 2 ปี 2563      
ตัวชี้วัดเจ้าพนักงานธุรการ(พนักงานราชการ) รอบที่ 2 ปี 2563
   
การระบาดประจำเดือนเมษายน 2563  
การระบาดประจำเดือนพฤษภาคม 2563  
T&V ปี 2560
การระบาดประจำเดือนมิถุนายน 2563  
T&V ปี 2561
การระบาดประจำเดือนกรกฎาคม 2563  
T&V ปี 2562
การระบาดประจำเดือนสิงหาคม 2563  
T&V ปี 2563