นายพรเทพ พิมพ์สุวรรณ
เกษตรอำเภอบางปะหัน
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญของอำเภอบางปะหัน
วิสัยทัศน์สำนักงาน/บทบาทหน้าที่
แผนที่อำเภอ
บุคลากร
ข้อมูลตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการเพาะปลูกพืช
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูล ศจช.
โครงการ ปี 2561
แผนพัฒนาการเกษตรของอำเภอปี 2562
แผนพัฒนาตำบล
การจัดการความรู้ KM
การผลิตพืชรายเดือน
ศบกต.
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แผนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ข้อมูลแปลงใหญ่
ข้อมูลการผลิตข้าว
คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
คู่มือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
Zoning
สินค้า OTOP
กรอบประเด็นยุทธศาสตร์
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 4
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอบางปะหัน
 
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2561  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพศจิกายน 2561  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2561  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม 2562  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม 2562  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2562  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน 2562  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2562  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2562  
ตัวชี้วัดเกษตรอำเภอ รอบที่ 1 ปี 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2562  
ตัวชี้วัดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รอบที่ 1 ปี 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2562  
ตัวชี้วัดเจ้าพนักงานธุรการ(ข้าราชการ) รอบที่ 1 ปี 2562
   
ตัวชี้วัดเจ้าพนักงานธุรการ(พนักงานราชการ) รอบที่ 1 ปี 2562
ตัวชี้วัดสำนักงานเกษตรอำเภอ รอบที่ 2 ปี 2562
การระบาดประจำเดือนเมษายน 2562  
การระบาดประจำเดือนพฤษภาคม 2562  
T&V ปี 2560
การระบาดประจำเดือนมิถุนายน 2562  
T&V ปี 2561
การระบาดประจำเดือนกรกฎาคม 2562  
T&V ปี 2562
การระบาดประจำเดือนสิงหาคม 2562