นายวัฒนา มโนรัตน์
เกษตรอำเภอบางปะหัน
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญของอำเภอบางปะหัน
วิสัยทัศน์สำนักงาน
แผนที่อำเภอ
บุคลากร
ข้อมูลตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการเพาะปลูกพืช
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูล ศจช.
โครงการ ปี 2561
แผนพัฒนาการเกษตรของอำเภอ
แผนพัฒนาตำบล
การจัดการความรู้ KM
การผลิตพืชรายเดือน
ศบกต.
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แผนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ข้อมูลแปลงใหญ่
ข้อมูลการผลิตข้าว
คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
คู่มือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
Zoning
สินค้า OTOP
กรอบประเด็นยุทธศาสตร์
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2560  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2560  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม 2561  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม 2561  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2  
   
 
   
 
   
 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธืเดือนเมษายน 2561 หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3  
 
 
 
โรคขอบใบแห้ง  
 
การป้องกันกำจัดเพลียไฟ  
 
การระบาดของโรคไหม้  
 
เตือนภัยการระบาด  
 
เตือนภัยการระบาด  
 
การระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว  
 
เตือนภัยการระบาด  
 
เตือนภัยการระบาด