นายวัฒนา มโนรัตน์
เกษตรอำเภอบางปะหัน
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญของอำเภอบางปะหัน
วิสัยทัศน์สำนักงาน
แผนที่อำเภอ
บุคลากร
ข้อมูลตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการเพาะปลูกพืช
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูล ศจช.
โครงการ ปี 2561
แผนพัฒนาการเกษตรของอำเภอ
แผนพัฒนาตำบล
การจัดการความรู้ KM
การผลิตพืชรายเดือน
ศบกต.
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แผนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ข้อมูลแปลงใหญ่
ข้อมูลการผลิตข้าว
คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
คู่มือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
Zoning
สินค้า OTOP
กรอบประเด็นยุทธศาสตร์
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 4
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอบางปะหัน
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2561  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพศจิกายน 2561  
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2561  
 
 
 
 
   
 
 
 
กรอบตัวชี้วัด รอบที่ 1 ปี 2562  
 
   
 
   
 
 
 
โรคขอบใบแห้ง  
 
การป้องกันกำจัดเพลียไฟ  
 
การระบาดของโรคไหม้  
 
เตือนภัยการระบาด  
 
เตือนภัยการระบาด  
 
การระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว  
 
เตือนภัยการระบาด  
 
เตือนภัยการระบาด